Datând din 1 corinteni

A doua epistolă a lui Pavel către tesaloniceni - Wikipedia

Răspunsuri pentru cei din familia Chloei, 1. Încheiere: Pavel recunoaşte darurile Corintenilor vorbire, cunoştinţă etc.

Noul Testament - Wikipedia

Sostene, însoţitor al lui Pavel şi, probabil, secretarul care scrie scrisoarea, a fost conducător al sinagogii din Corint Fapte 18 Probatio : Evanghelia lui Pavel în contrast cu corintenii.

Pavel se dezice de dezbinările lor şi, cu argumente teologice şi biografice, îi mustră pentru lipsa lor crayon pop ellin dating înţelepciune. Pastorii şi misionarii, învăţătorii, sunt darul lui Dumnezeu pentru Biserică în vederea slujirii ei, a creşterii ei, şi nu ar trebui să fie motive de dezbinare.

Este interesant de urmărit faptul că Pavel foloseşte un set de expresii standard de delimitare a sa faţă de problemele sau atitudinile celor din Corint, prin care indică foarte clar nevoia de un alt standard de credinţă şi viaţă.

Corintenii au căzut în capcana de a dori să trăiască după înţelepciunea şi pretenţiile lumii greceşti şi a celei evreieşti, şi uită că nu se pot lăuda decât cu Hristos însuşi Prin contrast, el vrea să se vadă că în ce-l priveşte, el este un om obişnuit care se bazează pe Isus Hristos şi jertfa lui, şi vesteşte o înţelepciune a lui Dumnezeu, o înţelepciune care depăşeşte mintea omenească.

În capitolul 3 Pavel îi mustră pe destinatari că nu sunt oameni spiritualici au doar o înţelepciune omenească. Corintenii aplicaseră la Biserică modelul şcolilor greceşti care se organizau în jurul filosofilor şi se aflau mereu în dispută şi internet dating rsa. Ei n-au înţeles că Pavel, Apolo, şi Chifa sunt doar slujitori ai lui Hristos, nu conducători de partide; pe ei Dumnezeu i-a dăruit Bisericii şi doar Hristos este centrul vieţii lor.

Fiecare credincios trebuie să lucreze cu responsabilitate la creşterea Bisericii şi la unitatea ei cap. Astfel, Biserica are alte standarde decât cele ale democraţiei intelectuale şi politice din cetatea greco-romană. Pasajul conţine versetele faimoase despre încercarea lucrării fiecărui creştin prin judecata testul focului, în ziua judecăţii, care va dovedi cu ce valori şi-a construit fiecare viaţa.

Datând din 1 corinteni lui Dumnezeu nu stă în vorbe sau certuri, ci în puterea Duhului Sfânt În cap.

A doua epistolă a lui Pavel către tesaloniceni

Dispreţul grecesc faţă de trup şi faţă de materie şi preţuirea cu precădere a sufletului şi a minţii i-a condus pe unii trăiască în adulter şi să îşi justifice această trăire.

Pavel discută despre adulter şi curăţie într-un fel de structură circulară:, la mijloc fiind o secţiune de mustrare cf. Datând din 1 corinteni ce priveşte adulterul, Pavel recuperează şi afirmă importanţa trupului omenesc: trupul nostru aparţine datând din 1 corinteni fapt lui Hristos, este Templul Duhului Sfânt o imagine personalizată a Templului: şi Biserica, în întregul ei a mai fost prezentată ca Templu al Duhului Sfântşi trebuie să fim demni de El, una cu El, nu una cu păcatultrupul este pentru Domnul şi Domnul este datând din 1 corinteni trup.

În timp ce nu pot judeca o problemă de adulter, ei se lasă purtaţi de duşmănii şi se târăsc unii pe alţii în faţa tribunalelor păgâne. Pavel îi învaţă că ei ar trebui să fie în stare să se judece între ei, cu dreptate, şi chiar, in extremis, să suporte mai degrabă să fie nedreptăţiţi decât să dea o mărturie datând din 1 corinteni, târându-se jalnic unii pe alţii, prin sălile de judecată ale Corintului păgân. Încurajarea teologică pe care le-o dă este că ei vor judeca lumea şi chiar şi pe îngeri, cu atât mai mult neînţelegerile dintre ei.

Partea de descriere, narratio, este cuprinsă în vs. Astfel, Biserica era nelămurită de mai multe probleme legate de viaţa de sfinţenie în căsătorie, de atitudinea creştinului faţă de robie legătura între starea socială şi mântuirede relaţiile care trebuie stabilite cu lumea păgână în ce priveşte hrana jertfită idolilor, mesele obişnuite şi invitaţiile la diverse gazde, precum şi atitudinea la mesele speciale dedicate idolilor, ori la masa de Cina Domnuluide darurile spirituale extaz, vorbire în limbi, proorocie, ordine la închinarecredinţa în înviere etc.

Argumentul 1: Aici este unul din capitolele majore din NT despre căsătorie.

Epistola întâia către Corinteni a Sf. Plasarea ei pe locul doi în corpul epistolar paulin, după Epistola către Romani criteriul ierarhizării fiind nu cel cronologic, ci cel valoric sau volumul — deşi cele două epistole sunt sensibil egale ca volum, Romani — 16 versete, versete, 7. Această nedreptate involuntară trebuie reparată, epistola 1 Corinteni fiind cel puţin la fel de valoroasă ca Epistola către Romani, atât din punctul de vedere al tematicii teologice cât şi al extensiunii şi adâncimii tratării acesteia. Între factorii care au defavorizat Epsitola 1 Corinteni în raport cu Epistola către Romani mai putem enumera predilecţia cercetătorilor pentru discursul doctrinar, dogmatic având în centru hristologia şi soteriologia, precum şi faptul că Epistola către Romani a slujit iarăşi prioritare doctrina protestantă, care a şi cultivat în ultimele trei-patru veacuri studiile biblice.

Mai întâi, Pavel face limpede că în viaţa creştină există loc şi pentru celibat un exemplu era chiar Pavel, se pare că şi Barnabadupă cum este loc, bineînţeles, şi pentru căsătorie aşteptarea cea mai normală pentru viaţa unui om.

Una nu este mai sfântă decât cealaltă existau grupuri de orientare gnostică, eretică, pentru care idealul sfinţeniei creştine era ascetismul, evitarea căsătoriei. Sfinţenia însă înseamnă maturitate, curăţie, nu ascetism.

De aceea şi Pavel va discuta maturitatea creştină în trei domenii importante: 1. Sfinţenia în căsătorie implică înţelegerea responsabilităţii soţilor între ei şi faţă datând din 1 corinteni Dumnezeu Pavel atrage atenţia că, într-o lume imorală, căsătoria este o soluţie pentru o viaţă frumoasă şi sfântă din pricina adulterului, fiecare femeie trebuie să îşi aibă soţul ei, şi fiecare bărbat să îşi aibă soţia sa.

Apostol - Din Epistola I-a către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel - Corul Byzantion

Concepţia lui Pavel despre sfinţenia în căsătorie subliniază egalitatea celor doi soţi în responsabilităţile unuia faţă de celălalt. Căsătoria trebuie păzită de adulter şi de aceea nu se recomandă vreo întrerupere a legăturilor celor doi soţi un singur caz e acceptat: un timp anume, definit, relativ scurt, şi dedicat pentru post sau pentru un timp de rugăciune.

Cei doi soţi creştini nu trebuie să caute sau să accepte divorţul. În cazul căsătoriilor în care doar unul dintre soţi a devenit creştin, partenerul creştin soţ sau soţienu trebuie să caute divorţul. Soţul creştin nu trebuie să părăsească familia în nici un caz, pentru că aşa, rămânând în familie, poate fi un exemplu şi un motiv de sfinţenie şi mântuire atât pentru partnerul său cât şi pentru copii.

În continuare, Pavel este paradoxal.

Noul Testament

Pe deoparte, el afirmă că este bună căsătoria, pe de alta sugerează că mai bine ar fi ca lumea să urmeze exemplul său personal, adică să fie celibatari În este arătat şi motivul: în vremuri dificile, căsătoria adaugă noi greutăţi asupra oamenilor, iar Pavel ar vrea să-i scutească pe tineri. Mai departe, fără să adopte un ton descurajantel fixează standardele căsătoriei, arătând că prioritatea soţului creştin este soţia, iar a soţiei creştine este soţul.

Sfinţenia înseamnă dedicare, nu neglijare. În particular, înPavel dezvoltă un argument interesant legat de greutăţile generale şi datând din 1 corinteni solicitările prezentului. În consecinţă, trebuie înţeles că viaţa prezentă şi priorităţile ei vor trece, fiind înlocuite de viaţa viitoare cu noile ei priorităţi şi sisteme.

În ce priveşte robia, situaţia este mereu relativă: omul liber este rob al lui Dumnezeu, iar cel rob este un eliberat al lui Dumnezeu. Totuşi, nu recomandă resemnarea, ci, dacă cineva poate, să întreprindă acţiunile necesare pentru a se elibera libertatea este mai bună decât robia, cf. Iar dacă cineva este liber, să nu îşi vândă libertatea şi să nu se facă rob oamenilor Viaţa în Biserică necesită înţelepciune datând din 1 corinteni de cei cu cuget mai slab Pavel demonstrează că este importantă libertatea personală dar şi mărturia creştinului faţă de alţii datând din 1 corinteni fiind legată de sensibilitatea celorlalţi faţă de subiectele discutabile.

În anul a fost descoperită o nouă sursă a documentului într-un manuscris siriac, care a fost achiziţionat în acelaşi an de către Biblioteca Universităţii din Cambridge din colecţia savan- tului orientalist M. Jules Mohl3. Totuşi, ca cel mai timpuriu exemplar de tipul său şi ca rezultat al unei epoci importate, despre care nu avem decât frânturi risipite, este de o valoare foarte mare. Timpul scrierii poate fi fixat pe la jumătatea celui de-al doilea veac creştin. Datarea se face prin raportarea la conţinut: pentru cei ce văd în această omilie un text polemic orientat împotriva valentinienilor, data redactării este circa d.

De exemplu, era acceptabil să se mănânce carnea rămasă de la jertfele idolilor, pentru că idolii nu înseamnă nimic cap. Carnea, hrana, e neutră în sine din punct de vedere religios, dar conotaţiile ei preparării ei pot tulbura pe unii creştini slabi, care veneau dintr-un context păgân.

datând din 1 corinteni

Creştinul matur este responsabil să nu îl facă să cadă pe creştinul mai slab, căci şi pentru acesta a murit Hristos, şi în astfel de situaţii să se ferească de meniurile discutabile. Tot ce are legătură cu masa trebuie făcut spre slava lui Dumnezeu şi cu atenţie la cugetul altuia ca libertatea mea să nu îl facă pe el să se tulbure. Crezul lui Dating tipi britanici despre drepturile şi datoriile lucrătorului creştin cap.

El s-a făcut totul pentru toţi, ca să îi poată câştiga pe toţi la Hristos El a vestit evanghelia fără plată în Corint dar apără principiul biblic ca misionarii şi pastorii, învăţătorii Bisericii, să fie sprijiniţi financiar de Biserică dacă s-au dedicat în întregime slujirii În rest, Pavel îşi prezintă hotărârea şi dedicarea slujirii sale, ca în termenii hotărârii şi dedicării unui sportiv profesionist care trăieşte disciplinat, cu reguli clare, cu valori înalte, în aşa fel încât să obţină premiul alergării.

Comportamentul în biserică şi participarea la Cina Domnului trebuie să reflecte principiile scripturii, respect, unitate frăţească - Tot în virtutea contextului cultural păgân, Biserica din Corint înţelesese masa Domnului în mod greşit.

Pavel le atrage atenţia că nu este orice fel de masă, ci una cu înţeles special, spiritual. Argumentul 2: Unitatea spirituală a bisericii se păstrează prin folosirea darurilor Duhului în armonie, slujire, şi dragoste.

Cu privire la aceste daruri, Pavel le comunică fraţilor din Corint câteva principii fundamentale ale vieţii creştine: În Biserică, oamenii se completează unii pe alţii: ei primesc diverse daruri ale Duhului Sfânt în dating de viteză cafe plus zidirii Bisericii cap. Împreună, ei formează un trup, un templuşi trebuie să respecte unii pe alţii, deoarece, de fapt, prin darurile lor ei se completează unii pe alţii. Important este întregul, aceasta este ceea ce are în vedere Duhul lui Dumnezeu.

În ierarhia darurilor spirituale, darul suprem este dragostea, fără de care nici o slujire nu este posibilă şi nu este suficient de bună: nici vorbirea în limbi extazulnici profeţia, nici caritatea, nici jertfirea de sine sau martirajul, nici învăţătura sau cunoştiinţa cap. Aceste adevăruri sunt exprimate cu precădere în capitolul 13, care este unul din cele mai frumoase poeme închinate dragostei.

Corintenii înclinau să creadă că importante sunt darurile spectaculoase, datând din 1 corinteni, vorbirea în limbi.

datând din 1 corinteni

Pavel pune pe primul loc dragostea, iar pe al doilea profeţia — mai ales sub formă de învăţătură şi predicare, oricum, profeţia înţeleasă ca mesaj clar, scriptural, pentru oameni, pentru edificarea Bisericii.

În Biserică este de preferat slujirea matură, bazată pe dragoste şi pe comunicarea clară a evangheliei, în detrimentul lucrărilor care aduc doar o edificare personală, subiectivă, şi care sunt bazate pe extaz, sau sunt greu de înţeles cum ar fi cazul vorbirii în limbi s. Locul în Biserică pentre aceste slujiri din urmă este limitat în mod evident de Pavel, chiar dacă nu apare o împiedicare totală a lor cap. În privinţa aceasta, Pavel pare să restrângă foarte tare vorbirea în limbi, pe care cu greu o îngăduie în Biserică o condiţionează de existenţa traducătorilor şi o socoteşte secundară unui mesaj clar dat prin profeţie.

Vorbirii extatice în limbi i se dă un loc restrâns, acasă, pentru uz personal eventual, nu în Biserică, lăsându-se să se înţeleagă faptul că ea nu denotă maturitate sau un mesaj esenţial Bisericii. Pe ansamblu, în Biserică primează slujirea celorlalţi, a comunităţii.

Corespondenţa corinteană a lui Pavel

Argumentul 3: Mărturia Bisericii în societate şi forţa ei evanghelistică depind de claritatea teologică a nădejdii creştine de motivaţia vieţii creştine şi de sfinţenia vieţii personale. De aceea, aceea corintenii trebuie să înţeleagă importanţa şi realitatea învierii. Pavel face aici una din cele mai elegante şi mai bine prezentate demonstraţii de logică din NT foloseşte excelent elementele de premiză majoră, minoră şi concluzieprin care dovedeşte realitatea învierii şi felul în care va avea loc, plecând de la învierea istorică a lui Isus, şi ajungând la învierea credincioşilor, în viitor.

datând din 1 corinteni

Realitatea învierii este o motivaţie fundamentală pentru sfinţenia personală şi o temelie importantă a credinţei. Accesul în viitorul binecuvântat al omenirii nu este posibil fără înviere. O mântuire completă include învierea şi, aşa cum i-am semănat primului Adam, în naştere şi moarte, la fel îi vom semăna şi celui de al doilea Adam — Hristos, în înviere şi viaţa glorioasă, fără păcat. Prezentaţi contextul şi caracteristicile certurilor de partidă din Corint.

Pot fi întâlnite astfel de situaţii şi în prezent? Daţi exemple. Care este soluţia lui Pavel pentru aprecierea liderilor Bisericii? Care sunt reperele cardinale în evaluarea darurilor spirituale şi în practicarea lor în biserică? Este posibilă vreo ierarhizare a darurilor spirituale? Arătaţi care este perspectiva lui Pavel.

Oh no, there's been an error

Identificaţi principiile lui Pavel despre viaţa în familie: ce loc are celibatul între creştini, conform 1 Corinteni? Care sunt priorităţile căsătoriei şi cum se raportează acestea la slujirea lui Dumnezeu, conform 1 Corinteni? Prezentaţi teologia lui Pavel despre trupul creştinilor, aşa cum apare ea în 1 Corinteni trupul este al Domnului, Domnul este pentru trup; trupul nu este pentru adulter; trupul soţiei este al soţului, respectiv trupul soţului este al soţiei etc.

Explicaţi esenţa argumentului lui Pavel despre înviere, în 1 Corinteni Care sunt diferenţele între viaţa de acum şi cea de după înviere, conform 1 Corinteni? De ce este importantă învierea pentru evanghelie, pentru credinţa creştină? Evanghelia lui Luca şi Faptele Apostolilor sunt un astfel de exemplu, şi, desigur, 1 şi 2 Corinteni de asemenea, 1 şi 2 Tesaloniceni. În privinţa aceasta, 2 Corinteni este o epistolă de maximă importanţă pentru că vedem cum a reacţionat o biserică la intervenţia fermă apostolică şi pastorală a lui Pavel, şi pentru că, în acelaşi timp, Cuvântul lui Dumnezeu abordează din noi perspective subiecte esenţiale pentru viaţa şi credinţa noastră semnele distinctive ale unei slujiri apostoleşti adevărate, semnificaţia disciplinării în biserică, comparaţie între datând din 1 corinteni cel vechi şi cel nou, teologia dărniciei şi a închinării faţă de Domnul prin daruri de bună voie etc.

Asevedeași