Dating de stat chico. ASOCIATIA UMANITARA "IL CHICCO"

dating de stat chico

mii de arme datând

Organizatorul 1. George Constantinescu, nr. Tombola este organizata pe baza prezentului regulament oficial denumit in continuare "Regulamentul Oficial"intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr.

Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora.

Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului www. Scopul Prezenta Tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. Drepturi de participare 3.

La aceasta Tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de Pentru a fi eligibil, a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Help Net in urma tragerii la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ: i sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de Perioada de desfasurare Tombola se va desfasura in perioada Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii Tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

Produsele participante la tombola sunt: 1. Produse de puericultura mare si mica; 2. Produse cosmetice pentru ingrijirea bebelusului; 3. Jucarii; 6. Premii Premiile oferite de Organizator participantilor desemnati castigatori, conform mecanismului stipulat la punctul 8 sunt in nr. In total, in cadrul prezentei Tombole, se vor acorda premii in valoare totala de 2. Taxe si Impozite 7.

Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare Legea nr. In cadrul acestei Tombole nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii. Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie sa sa achizitioneze, pe durata Tombolei, in orice farmacie Nelp Net, produse CHICCO in valoare de minimum 50 lei TVA inclussa completeze si sa semneze talonul inscriere la Tombola disponibil in farmaciile Help Net, prin care isi exprima consimtamantul de a participa la prezenta Tombola in conditiile prezentului Regulament Oficial, participand astfel la tragerea la sorti din cadrul Dating de stat chico.

Inscrierea la Tombola se face in baza "Talonului de inscriere" in Tombola aflat in toate farmaciile Help Era dating. Talonul de inscriere va contine urmatoarele campuri obligatorii: nume, prenume, telefon, adresa dating de stat chico corespondenta, adresa de e-mail, numarul si data bonului fiscal si numarul cardului de fidelitate Help Net.

In cazul in care participantul nu completeaza toate campurile existente in formularul de inscriere, acesta nu poate participa la tragerea la sorti. Un participant poate participa la Tombola cu mai multe bonuri fiscale care demonstreaza fiecare achizitii diferitedar poate castiga un singur premiu.

In conformitate cu prevederile art. Toate formularele de inscriere la tombola vor fi centralizate la sediul Help Net si stocate intr-o baza de date, aceasta fiind necesara pentru efectuarea extragerii finale, ce va avea loc prin tragere la sorti in mod aleatoriu, in baza taloanelor dating de stat chico participare la Tombola.

Tragerea la sorti se va desfasura pe data de 20 augustla sediul Help Net. Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Dating de stat chico Net.

In urma tragerii la sorti se vor desemna cei 33 de participanti castigatori, precum si 15 participanti rezerva astfel incat in situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile.

Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 trei reprezentanti ai Organizatorului. In termen de 48 ore de la desemnare, castigatorii vor fi contactati telefonic, conform datelor mentionate in formularul de inscriere, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la apelurile repezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivata sau supraincarcata, nu vorbeste limba romana, are handicap auditiv sau de alta natura sau pentru orice situatii in care oricare participant desemnat castigator nu poate fi contactat in termenul de 48 de ore sus-mentionat.

In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat dating de stat chico si se va trece la contactarea participantilor de rezerva, in ordinea tragerii la sorti.

Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care raspunde la aceste apeluri si nici pentru datele de identificare oferite de aceasta necesare validarii ulterioare ca si castigator. Pentru validarea ca si castigator este necesar ca datele oferite la primul apel al Organizatorului la care s-a primit raspuns sa coincida cu datele din formularul de inscriere cu care participantul desemnat castigator s-a inscris la Tombola. In cadrul apelului telefonic, participantul castigator isi da acceptul dating de stat chico primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal sus-mentionate, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.

Datele cu caracter personal solicitate in cursul convorbirii telefonice cu reprezentantul Dating eisenberg bijuterii sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.

Regulament tombola Help Net

Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Dating de stat chico exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant si trecand la contactarea telefonica a participantilor de rezerva, in ordinea tragerii la sorti.

Pentru a-si online dating turcă premiile, castigatorii se vor prezenta in farmacia Help Net de unde au achizitionat produsele Chicco pentru care li s-a eliberat bonul fiscal, pana pe data de 20 septembriein urma unei informari prealabile primite din partea Help Net.

Nu este acceptabila propunerea de catre participantul desemnat castigator a unei locatii diferite de cea indicata de Organizator pentru verificarea identitatii precum si pentru efectuarea formalitatilor necesare acordarii premiului. Organizatorul nu isi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorului necesare pentru verificarea identitatii sau pentru efectuarea formalitatilor necesare acordarii premiului.

Premiile se vor doar inmana doar castigatorului. Neprezentarea castigatorilor in vederea ridicarii premiilor castigate in termenul prevazut mai sus, atrage decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia.

Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate. Garantii si servicii post-vanzare In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorul Help Net Farma nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse. Forta majora si cazul fortuit Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

este patetic să se alăture unui site de dating

Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 cinci zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit. Litigii Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

batumi dating

Protectia datelor cu caracter personal. Prin participarea la Tombola, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, numele, prenumele adresa de corespondenta, numarul de telefon, in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial.

Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, participantii desemnati castigatori consimt ca numele acestora, precum si premiul acordat sa fie facute publice in conformitate cu prevederile O. Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Help Net, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Dating de stat chico si legislatiei in vigoare.

22 dating online

Astfel, la cererea scrisa a participantului, datata, semnata, adresata S. Help Net Farma S. In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.

Browser incompatibil

Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia.

Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe websiteul www.

Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public care a autentificat prezentul Regulament Oficial.

Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.

viteză dating 40 nyc

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.

Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

Asevedeași